Sklep Hair Pharma

Regulamin

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego RealBeauty.pl jest spółka RAMSTUS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,  ul.Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000480539 , NIP: 525-256-82-92, REGON: 146885494 zwana dalej Sprzedającym.
2. Magazyny towarów znajdują się pod adresem Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa skąd są realizowane wysyłki.
3. Sklep RealBeauty.pl  realizuje zamówienia na terenie Polski.
4. Działalność ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowana do użytkowników indywidualnych.
5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu RealBeauty.pl  wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. W przypadku braku rzetelności klienta sklep może odmówić realizacji zamóienia.

2. Czas realizacji wynosi od 1 do 30 dni roboczych. W przypadku  braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. W przypadku braku towaru sklep może odmówić realizacji zamówienia. W przypadku problemów z wysłaniem towaru sklep może odmówić realizacji zamówienia.

3. Podczas odbioru prosimy sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół szkody opisując szczegółowo zidentyfikowane zniszczenia oraz zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym. Odpowiedni formularz protokołu szkody jak list przewozowy posiada kurier. 


ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROT TOWARU
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2014r. poz. 827.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru.
2. Klient otrzymuje zwrot pieniędzy na wskazane przez Klienta konto bankowe.

FORMY DOSTAWY I PŁATNOśCI
1. Zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną przez Klienta opcją: firmą kurierską.
2. Dostępne są następujące formy płatności: przelew i płatność za pobraniem oraz płatności kartą za pośrednictwem firm rozliczających karty Przelewy24.

KOSZTY WYSYŁKI
1. Koszty wysyłki ponosi klient . Sklep automatycznie  wyliczy koszty wysyłki.

Ochrona danych osobowych
1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu RealBeauty.pl  są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

GWARANCJA I REKLAMACJA
1. W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
2. Towary oferowane przez Sklep RealBeauty.pl  objęte są gwarancją producenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem RealBeauty.pl  a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.